ข่าวทั้งหมด

การอบรม การประเมิน Soft Skills และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการประเมิน

ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สจล. ทุกท่าน เข้าร่วมการอบรม หัวข้อ การประเมิน Soft Skills และ

โครงการการบูรณาการการศึกษาทั่วไปกับสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน

โครงการการบูรณาการการศึกษาทั่วไปกับสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ในโลกที่มีการเปลี

โครงการการบูรณาการการศึกษาทั่วไปกับสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน

โครงการการบูรณาการการศึกษาทั่วไปกับสหกิจศึกษาเพื่อ