ประกาศผู้ได้รับรางวัลสอบ TOEIC จากโคงการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รางวัลการสอบ TOEIC
จากโครงการ CEFR B2 Booster II

จำนวน 20 รางวัล ดังนี้

1          นางสาว พัชรพร ทองเพชรพิสิษฐ์

2          นาย ศรัณย์ เชิดวงศ์ตระกูล

3          นาย ศุภวิชญ์ สินธนะกุล

4          นาย เวชพิสิฐ พรยั่งยืน

5          นาย นภนต์ จันทปัญญา

6          นาย ธนกร หนองหารพิทักษ์

7          นาย บูคอรี เด็งมาซา

8          นางสาว ชณิสมน แต่งประกอบ

9          นางสาว โชติกา ตาวงค์

10        นาย ดนย์ วัฒนะ

11        นางสาว ไอยดา แสงจันทร์

12        นางสาว ขรินทร์ทิพย์ เหล็กเพชร

13        นาย นิธิทัต จรรยคุณี

14        นางสาว ปราริฉัตร เผ่าฉนวน

15        นาย ปุลวัชร ลี้เจริญ

16        นาย ธนภัทร ธีรรัตตัญญู

17        นางสาว ทัตพิชา วงษา

18        นาย วริทธิ์ ช่วยอ่อน

19        นาย วิริยะ สายัณห์

20        นางสาว ชนัญชิดา รักษาศรี

ทั้งนี้สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้ส่งเมลแจ้งรายละเอียดให้ท่านทางอีเมลนักศึกษาแล้ว และโปรดตอบกลับเมลภายในวันที่ 3 พ.ค. 2566

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 02 3298220 (จ.- ศ. เวลา 08.30-16.30 น.)