สำนักวิชาศึกษาทั่วไป พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

11 ทักษะ
filtters-skillmapping
กลุ่มอาชีพ
filter-career
Career Readiness Modules
“รายวิชาแนะนำ” สำหรับแต่ละกลุ่มอาชีพ
filter-esbi
filter-esbi2
รายวิชาศึกษาทั่วไป

โรงเรียนสร้างเสน่ห์

KMITL Identity Skills

หน่วยกิต

3

พลเมืองดิจิทัล

KMITL Identity Skills

หน่วยกิต

3

กีฬาและนันทนาการ

KMITL Identity Skills

หน่วยกิต

1

พื้นฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

KMITL Identity Skills

หน่วยกิต

0

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระหว่างวัฒนธรรม 1

KMITL Identity Skills

หน่วยกิต

3

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระหว่างวัฒนธรรม 2

KMITL Identity Skills

หน่วยกิต

3

ปฏิบัติงานตามทักษะด้านบุคคลและสนับสนุนวิชาชีพ 1

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

1

ปฏิบัติงานตามทักษะด้านบุคคลและสนับสนุนวิชาชีพ 2

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

2

ปฏิบัติงานตามทักษะด้านบุคคลและสนับสนุนวิชาชีพ 3

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

บูรณาการแห่งการคิด

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

การคิดเชิงระบบและเชิงนวัตกรรม

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

แกะกล่องนวัตกรรม

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

เทคโนโลยีการผลิตงานสร้างสรรค์

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

การออกแบบสะเต็มอย่างสร้างสรรค์ขั้นพื้นฐาน

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

การออกแบบสะเต็มอย่างสร้างสรรค์ ขั้ั้นสูง

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

ไอเดียขยะ

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

ปรัชญาวิทยาศาสตร์

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3

   Video Clip

โลกดิจิตอลพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ข้อมูลต่าง ๆ ล้นทะทักเต็มไปหมด นั่นคือเหตุผลให้ GenEd KMITL เลือกพัฒนารายวิชา DIGITAL INTELLIGENCE QUOTIENT เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีความฉลาดรู้เท่าทันโลกดิจิตอล วิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับอะไร? มีสำคัญขนาดไหน? ติดตามได้ใน EP นี้เลยยย

มาขยับร่างกายทำกิจกรรมกันหน่อย! วิชาสุด Active จาก GenEd KMITL นอกจากจะได้สนุกสนานกับการทำกิจกรรมแล้วยังได้สร้างเสริม Soft Skills ควบคู่ไปด้วย ได้ความรู้จากอาจารย์ผู้สอนและได้ Enjoy กับรุ่นพี่ในชมรม อัดแน่นครบรสในวิชานี้อยากรู้เป็นยังไงติดตามได้ในอีพีนี้เลย!

Charm School โรงเรียนสร้างเสน่ห์? แล้วทำไมโรงเรียนต้องมีเสน่ห์ อีพีนี้ GenEd Unlock พาไป unlock ทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับวิชา Charm School ถ้าอยากรู้เรื่องราวของ Charm School ให้มากขึ้น ติดตามได้ในอีพีนี้เลย!

 

โลกดิจิตอลพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ข้อมูลต่าง ๆ ล้นทะทักเต็มไปหมด นั่นคือเหตุผลให้ GenEd KMITL เลือกพัฒนารายวิชา DIGITAL INTELLIGENCE QUOTIENT เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีความฉลาดรู้เท่าทันโลกดิจิตอล วิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับอะไร? มีสำคัญขนาดไหน? ติดตามได้ใน EP นี้เลยยย