สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดการอบรมเรื่อง Active Learning เพื่อพัฒนา Soft Skills ปีการศึกษา 2566

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
จัดการอบรมเรื่อง Active Learning เพื่อพัฒนา Soft Skills
ปีการศึกษา 2566

          เมื่อวันที่ 8 – 9 และ 20 – 21 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดการอบรม Active Learning เพื่อพัฒนา Soft Skills ให้กับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 โดยหัวข้อการอบรมประกอบไป การออกแบบ Course syllabus และการประเมินผล Soft Skills Course syllabus และการประเมินผล Soft Skills, กิจกรรม Role Playing, กิจกรรม Project-Based Learning, กิจกรรม Constructive Feedback และ กิจกรรม Gallery Walk ซึ่งได้รับการตอบรับเข้าร่วมจากอาจารย์ผู้สนใจเป็นอย่างดี และบรรยายเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

โดย รศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์
ดร.รณยุทธ เอื้อไตรรัตน์
รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช 
ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

และ ผศ.ศิริพันธ์ มุรธาธัญลักษณ์
ผศ.ดร.อมตะ อนันต์พินิจวัฒนา
ทีมวิทยากรจากสำนักวิชาศึกษาทั่วไป สจล

การอบรมเรื่อง  การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning เพื่อพัฒนา Soft skills 

[กำหนดการ วัน-เวลา การอบรม] 

กิจกรรม Role playing

– วันที่ 8 มิ.ย. 66 เวลา 13.00-16.00 น. รับ 30 คน 

– วันที่ 20 มิ.ย. 66 เวลา 9.00-12.00 น. รับ 40 คน 

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการสอนด้วยการแสดงบทบาทสมมติที่สามารถพัฒนา Soft skills ของผู้เรียนได้ ผ่านการกำหนดสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ในชีวิตจริง มีการแสดงออกถึงพฤติกรรมและทัศนคติตามความรู้สึกและอารมณ์ ที่มีต่อบทบาทนั้น ๆ โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ถึงการจัดกิจกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้จริง รวมถึงการประเมิน Soft skills ของผู้เรียน 

กิจกรรม Project-based learning 

– วันที่ 9 มิ.ย. 66 เวลา 13.00-16.00 น. รับ 15 คน 

– วันที่ 21 มิ.ย. 66 เวลา 9.00-12.00 น. รับ 40 คน 

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี Project-based learning ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านการทำโครงการ ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยพัฒนา Soft skills หลากหลายด้านให้กับผู้เรียน เช่น ทักษะความเป็นผู้นำ การบริหารความสัมพันธ์กับผู้อื่น การแก้ปัญหา เป็นต้น  รวมถึงการประเมิน Soft skills ของผู้เรียน 

กิจกรรม Constructive feedback 

– วันที่ 20 มิ.ย. 66 เวลา 13.00-16.00 น. รับ 40 คน 

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ บทบาทของผู้สอนในการทำหน้าที่ Coaching เพื่อให้ Feedback แก่ผู้เรียนให้เกิด Growth mindset ซึ่งบทบาทของผู้สอนในลักษณะนี้ มีความสำคัญต่อการสอนทุกรูปแบบและทุกรายวิชา การให้ Feedback ที่ดี ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เชิงรุกและการใฝ่รู้ ซึ่งเป็นคุณลักษณะพึงประสงค์ด้านหนึ่งที่ KMITL ต้องการ 

กิจกรรม Gallery walk 

– วันที่ 21 มิ.ย. 66 เวลา 13.00-16.00 น. รับ 40 คน 

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วิธีการจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานในชั้นเรียนที่นอกเหนือจากการนำเสนองานหน้าชั้นเรียน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการสื่อสารในลักษณะของการนำเสนองาน รวมถึงการสื่อสารในฐานะของผู้ประเมินและผู้ให้ feedback ที่ดีแก่ผู้อื่น ซึ่งการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้จะทำให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสเป็นผู้นำเสนองาน 

การอบรมเพิ่มเติม
เรื่อง   การออกแบบ
Course syllabus และการประเมินผล Soft Skills 

[กำหนดการ วัน-เวลา การอบรม] 

รุ่นที่ 9 วันที่ 8 มิถุนายน 2566 (เวลา 9.00-12.00 น.) 

รุ่นที่ 10 วันที่ 9 มิถุนายน 2566 (เวลา 9.00-12.00 น.) 

กำหนดการ

08.45 – 09.00 น.   : ลงทะเบียน พิธีเปิด 

09.00 – 10.45 น.    : KMITL Learning Outcomes​/KMITL Soft Skills​ การออกแบบ CourseSyllabus 

10.30 – 10.45 น.      : พัก 

10.45 – 12.00 น.      : การออกแบบ Rubrics ประเมินผล Soft Skills​/Course Report 

                                     ตอบคำถามข้อซักถาม 

12.00 – 13.00 น.      : พักรับประทานอาหาร 

 

สถานที่อบรม : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 ห้อง 701