กำหนดการวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 1/2566

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

** กำหนดการวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 1/2566 **

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

– หลักสูตรไทย  (ยกเว้นนักศึกษาวิทยาเขตชุมพรฯ)

   ทุกหลักสูตร 

– หลักสูตรนานาชาติ

   รายวิชา 96644007 FOUNDATION ENGLISH 1 (INTER)
       เฉพาะหลักสูตร
         1. สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (นานาชาติ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         2. สาขา วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ), วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 

    รายวิชา 96641009 INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH 1 (INTER)
       เฉพาะหลักสูตร
         1. สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์
         2. สาขา วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 
         3. สาขา การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

เกณฑ์การยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ 

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

ยื่นคะแนน  วันที่ 3-21 ก.ค. 2566 

ประกาศผลการยื่นคะแนน  วันที่ 25 ก.ค. 2566 

** นักศึกษาที่ไม่มีผลคะแนน / ไม่ได้ยื่นคะแนน / ผลการยื่นคะแนนไม่ผ่าน ต้องเข้าเรียนในรายวิชาบังคับตามตารางเรียนและเข้าสอบ PLACEMENT Test ตามวันเวลาที่กำหนด 

เอกสารประกอบการลงทะเบียน**เตรียมให้พร้อมก่อนกรอก**

     1. สำเนาบัตรประชาชน  เป็นภาพถ่ายหรือสแกน (.PDF , JPG, PNG )  ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100 MB

     2. หลักฐานผลคะแนนการจากสถาบันภายนอกเป็นภาพถ่ายหรือสแกนที่ต้องเห็นตัวอักษรชัดเจน (.PDF , JPG, PNG )  ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100 MB 

** กรอกแบบฟอร์มได้เพียง 1 ครั้ง และคำตอบของแบบฟอร์มจะส่งกลับไปที่อีเมลของท่าน   (หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลในแบบฟอร์มสามารถแก้ไขได้ถึง วันปิดรับสมัคร)

กำหนดการสอบ และประกาศผล Placement Test 

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

** สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

การเทียบรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
จากผลการสอบ PLACMENT TEST

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

นักศึกษาที่ไม่ได้รับการยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

ต้องเข้าเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ตามแผนการศึกษา 

 

📲นักศึกษาสามารถตรวจสอบหลักสูตรและแผนการศึกษาของตนเองได้ที่ 

https://www.reg.kmitl.ac.th/curriculum/