กำหนดการวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 1/2566

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

** กำหนดการวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 1/2566 **

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

– หลักสูตรไทย  (ยกเว้นนักศึกษาวิทยาเขตชุมพรฯ)

   ทุกหลักสูตร 

– หลักสูตรนานาชาติ

   รายวิชา 96644007 FOUNDATION ENGLISH 1 (INTER)
       เฉพาะหลักสูตร
         1. สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (นานาชาติ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         2. สาขา วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ), วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 

    รายวิชา 96641009 INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH 1 (INTER)
       เฉพาะหลักสูตร
         1. สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์
         2. สาขา วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 
         3. สาขา การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

เกณฑ์การยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ 

ยื่นคะแนน  วันที่ 3-21 ก.ค. 2566 

ประกาศผลการยื่นคะแนน  วันที่ 25 ก.ค. 2566 

** นักศึกษาที่ไม่มีผลคะแนน / ไม่ได้ยื่นคะแนน / ผลการยื่นคะแนนไม่ผ่าน ต้องเข้าเรียนในรายวิชาบังคับตามตารางเรียนและเข้าสอบ PLACEMENT Test ตามวันเวลาที่กำหนด 

เอกสารประกอบการลงทะเบียน**เตรียมให้พร้อมก่อนกรอก**

     1. สำเนาบัตรประชาชน  เป็นภาพถ่ายหรือสแกน (.PDF , JPG, PNG )  ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100 MB

     2. หลักฐานผลคะแนนการจากสถาบันภายนอกเป็นภาพถ่ายหรือสแกนที่ต้องเห็นตัวอักษรชัดเจน (.PDF , JPG, PNG )  ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100 MB 

** กรอกแบบฟอร์มได้เพียง 1 ครั้ง และคำตอบของแบบฟอร์มจะส่งกลับไปที่อีเมลของท่าน   (หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลในแบบฟอร์มสามารถแก้ไขได้ถึง วันปิดรับสมัคร)

กำหนดการสอบ และประกาศผล Placement Test 

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

** สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

การเทียบรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
จากผลการสอบ PLACMENT TEST

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

นักศึกษาที่ไม่ได้รับการยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

ต้องเข้าเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ตามแผนการศึกษา 

 

📲นักศึกษาสามารถตรวจสอบหลักสูตรและแผนการศึกษาของตนเองได้ที่ 

https://www.reg.kmitl.ac.th/curriculum/