1/66 ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอน

ช่องทางการติดต่อ อาจารย์ผู้สอน รายวิชาศึกษาทั่วไป
(เฉพาะ วิชาเลือกเท่านั้น)

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนแบบ online ทุกรายวิชา ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม -4 สิงหาคม 2566

“ยกเว้นรายวิชาที่เรียน Onsite (ในช่องทางการติดต่อด้านล่าง) พบอาจารย์ที่ห้องเรียนตามระบบสำนักทะเบียนและประมวลผล”

**เฉพาะวิชาศึกษาทั่วไป ขึ้นต้นด้วยรหัส 90xxxxxx เท่านั้น

GenEd 1-2566