การสอบวัดผลการศึกษาและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

การสอบวัดผลการศึกษาและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป หากไม่สามารถเข้าสอบได้

1. เนื่องจากป่วย/ประสบอุบัติเหตุ (ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล หรือคลินิก สจล. (ไม่รับคลินิกทั่วไป))

2. เนื่องจากเข้าร่วมหรือแข่งขันทางวิชาการ หรือกิจกรรมระดับชาติ (ต้องมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานภายในสถาบัน)

3. บุพการี ผู้ปกครอง พี่หรือน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันเสียชีวิต ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยที่นักศึกษามีความจำเป็นต้องอยู่ช่วยเหลือ (ต้องมีหลักฐานรับรองสนับสนุนในเหตุนั้นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา)

สามารถยื่นคำร้องขอสอบย้อนหลัง ที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ชั้น 10 สำนักงานอธิการบดี

ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น.

กรณีที่นักศึกษาทุจริตในการสอบ

จะไม่ได้รับการพิจารณาผลการเรียนในภาคการศึกษาที่นักศึกษากระทำการทุจริตนั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาปกติถัดไปอีก 1 ภาคการศึกษา หากภาคการศึกษาถัดไป คือ ภาคการศึกษาพิเศษ ให้พักการเรียนในภาคการศึกษาพิเศษและภาคการศึกษา ปกติถัดไปอีก 1 ภาคการศึกษา