ประกาศผลการยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

ประกาศผลการยื่นคะแนน

ภาษาอังกฤษจากสถาบันภายนอก

ประกาศผลการพิจารณาคะแนนภาษาอังกฤษจากสถาบันภายนอก เพื่อยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษพื่นฐาน