ข่าวทั้งหมด

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

SoTL8 : สจล. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนา Soft Skills Mapping ที่สอดคล้องกับกลุ่มอาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

SoTL8 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 8           สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาด

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง

ประกาศผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา สำหรับนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประกาศผลวัดร

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ อาคารสอบ และเวลาสอบ การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อ-ห้องสอบ-ผลการยื่นคะแนน           ตามที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้เปิดรับสมัครสอบวัดระดับภ

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง

ประกาศรายชื่อ รอบเวลาเรียน และสถานที่เรียน โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (PRE-FE) สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อ ห้อง และเวลาเรียน โครงการ PRE-FE เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำห

ประกาศรายชื่อผู้ช่วยสอนในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (PRE-FE)

ประกาศรายชื่อผู้ช่วยสอนในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (PRE-FE) รายละเอีย