manager

ผศ.ศิริพันธ์ มุรธาธัญลักษณ์
ผศ.ศิริพันธ์ มุรธาธัญลักษณ์

รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ผศ. ดร.มธุรดา จิโนรส
ผศ. ดร.มธุรดา จิโนรส

รักษาการแทน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ผศ.ดร.อมตะ อนันต์พินิจวัฒนา
ผศ.ดร.อมตะ อนันต์พินิจวัฒนา

รักษาการแทน
รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ผศ. ดร.มธุรดา จิโนรส
ผศ. ดร.มธุรดา จิโนรส

รักษาการแทน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป