manager

ผศ.ศิริพันธ์ มุรธาธัญลักษณ์
ผศ.ศิริพันธ์ มุรธาธัญลักษณ์

ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ผศ.ดร.รวิภัทร ลาภเจริญสุข
ผศ.ดร.รวิภัทร ลาภเจริญสุข

รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ผศ. ดร.มธุรดา จิโนรส
ผศ. ดร.มธุรดา จิโนรส

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป