SoTL8 : สจล. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนา Soft Skills Mapping ที่สอดคล้องกับกลุ่มอาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

SoTL8 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 8

          สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่าย ในงาน SoTL8 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 8”  ในการเสวนาวิชาการครั้งนี้ ผ.ศ.ศิริพันธ์ มุรธาธัญลักษณ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนา Soft Skills Mapping ที่สอดคล้องกับกลุ่มอาชีพ”

          การเสวนา ในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ ความสำคัญของ Soft Skills ที่ได้พัฒนาและสอดแทรกไว้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning ประกอบด้วย Soft Skills 11 ด้าน ดังนี้

 1. การคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Analytical and Critical Thinking)
 2. การแก้ปัญหาเชิงซับซ้อน (Complex Problem Solving)
 3. การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
 4. การบริหารความสัมพันธ์กับผู้อื่น (Interpersonal Management)
 5. ความซื่อสัตย์และความพากเพียรพยายาม (Integrity arid Perseverance)
 6. การเรียนรู้เชิงรุกและการใฝ่รู้ (Active Learning & Learning Strategies)
 7. ความอดทน ยืดหยุ่น และฟื้นตัวจากสภาวะความเครียด (Resilience, Stress Tolerance and Flexibility)
 8. การเป็นผู้นำและผู้เปลี่ยนแปลงสังคม (Leadership and Social Influence)
 9. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)
 10. การเป็นผู้ประกอบการและการลงทุน (Entrepreneurship and Investment)
 11. การรู้เท่าทันดิจิทัลและการผลิตสื่อดิจิทัล (Digital Quotient Literacy and Digital Media Production)

ทั้งนี้ Soft Skills ทั้ง 11 ด้าน ถูกแบ่งตาม Career Readiness Module (ESBI) “เงินสี่ด้าน งานสี่อาชีพ” เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกลงเรียนรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะให้เหมาะสม กับอาชีพในอนาคตของตนเองตามความต้องการได้อีกด้วย (ESBI คืออะไร อ่านเพิ่มเติม)

          ทักษะ Soft skills ในรายวิชาศึกษาทั่วไป เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ Skill Mapping ที่ทาง สจล. เป็นผู้พัฒนาระบบวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน “ฐานข้อมูลกรอบทักษะแรงงาน” โดย Skill Mapping คือ การรวบรวมและแสดงทักษะที่จำเป็นสำหรับแต่ละตำแหน่งงานในปัจจุบัน และทักษะที่แต่ละหลักสูตรเสริมสร้างให้ผู้เรียน เพื่อช่วยในการวางแผนทรัพยากรบุคคลของประเทศและการออกแบบหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง ด้วยการนำเอาข้อมูลจากเว็บไซต์ชั้นนำของโลก LinkedIn รวมถึง JobsDB  ทำให้ทราบทักษะที่จำเป็นและสอดคล้องกับความต้องการอาชีพในตลาดแรงงาน (Skill Mapping KMILT คืออะไร อ่านเพิ่มเติม)

          ทั้งนี้ งาน SoTL8 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 8” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จ.เชียงราย รายละเอียดตามเว็บไซต์ 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสวนา