สำนักวิชาศึกษาทั่วไป หน้าดาวน์โหลดสำหรับอาจารย์

Documents for Teachers

Forms

          1. แบบฟอร์ม (มคอ 3) GenEd Course Syllabus
             ตัวอย่าง วิชา Foundation English 1  <Download
             ตัวอย่าง วิชา Charm shool <Download>

          2. แบบฟอร์ม (มคอ 5) GenEd Course Report
             ตัวอย่าง วิชา Foundation English 1  <Download>

          3. แบบฟอร์ม GE-02 แบบขอสอนชดเชย <Download>

          4. แบบฟอร์ม GE-03 ใบคำร้องงานวิชาการ <Download>

          5. แบบฟอร์ม GE-04 ยืมอุปกรณ์ <Download>

          6. แบบฟอร์ม GE-05 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ <Download>

          7. FORM Request form Compensation Teaching <Download>

          8. แบบฟอร์ม สศ 104 หัวกระดาษข้อสอบ <Download>

          9. FORM Examples of exam cover (Inter Program) <Download>

Manual

          1. คู่มือ การเรียนการสอนและประเมินผล Soft skills_Artwork <Download>

          2. คู่มือ การใช้งาน Microsoft Teams <Download>