สำนักวิชาศึกษาทั่วไป หน้าดาวน์โหลดสำหรับอาจารย์

Documents for Teachers

Forms

          1. แบบฟอร์ม (มคอ 3) GenEd Course Syllabus <Download>

          2. แบบฟอร์ม (มคอ 5) GenEd Course Report <Download>

          3. แบบฟอร์ม GE-02 แบบขอสอนชดเชย <Download>

          4. แบบฟอร์ม GE-03 ใบคำร้องงานวิชาการ <Download>

          5. แบบฟอร์ม GE-04 ยืมอุปกรณ์ <Download>

          6. แบบฟอร์ม GE-05 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ <Download>

          7. FORM Request form Compensation Teaching <Download>

Manual

          1. คู่มือ การเรียนการสอนและประเมินผล Soft skills_Artwork <Download>

          2. คู่มือ การใช้งาน Microsoft Teams <Download>