ข่าวทั้งหมด

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง

ประกาศผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา สำหรับนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประกาศผลวัดร

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ อาคารสอบ และเวลาสอบ การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อ-ห้องสอบ-ผลการยื่นคะแนน           ตามที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้เปิดรับสมัครสอบวัดระดับภ

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง

ประกาศรายชื่อ รอบเวลาเรียน และสถานที่เรียน โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (PRE-FE) สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อ ห้อง และเวลาเรียน โครงการ PRE-FE เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำห

ประกาศรายชื่อผู้ช่วยสอนในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (PRE-FE)

ประกาศรายชื่อผู้ช่วยสอนในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (PRE-FE) รายละเอีย

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ อาคารสอบ และเวลาสอบ การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อ-ห้องสอบ-ผลการยื่นคะแนน           ตาม

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง

ประกาศรายชื่อ รอบเวลาเรียน และสถานที่เรียน โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (PRE-FE) สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อ ห้อง และเวลาเรียน โครงการ PRE-FE เตร