การยื่นคำร้องเพื่อขอตรวจสอบเกรด ปีการศึกษา 3/2566

นักศึกษายื่นคำร้องเพื่อขอตรวจสอบเกรดที่

ช่วงวันที่  24 มิ.ย. – 5 ก.ค. 67

เอกสารที่ต้องแนบมาด้วย
1. สำเนาบัตรนักศึกษา
2. สำเนา Transcript (ผลการเรียนในเทอมปัจจุบัน)