อาจารย์ผู้สอน

อ.ทีปกร กลางประพันธ์

อ.ทีปกร กลางประพันธ์

รายวิชาที่สอน 90591002 (กีฬาและนันทนาการ)

อ.ณัฐรินทร์ กิตติทวีพันธ์

อ.ณัฐรินทร์ กิตติทวีพันธ์

รายวิชาที่สอน 90591019 (โรงเรียนสร้างเสน่ห์)

อ.กนกวรรณ คุณโคตร

อ.กนกวรรณ คุณโคตร

รายวิชาที่สอน 90591002 (กีฬาและนันทนาการ)

อ.ชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ

อ.ชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ

รายวิชาที่สอน 90591015 (ปันสุข) , 90591019 (โรงเรียนสร้างเสน่ห์)

อ.วันอาสาฬห์ พิทักษ์

อ.วันอาสาฬห์ พิทักษ์

รายวิชาที่สอน 90592028 (หมอต้นไม้)

อ.สมพงศ์ เกิดปั้น

อ.สมพงศ์ เกิดปั้น

รายวิชาที่สอน 90591002 (กีฬาและนันทนาการ)

อ.วันวิสาข์ พงษ์ปลื้ม

อ.วันวิสาข์ พงษ์ปลื้ม

รายวิชาที่สอน 90591019 (โรงเรียนสร้างเสน่ห์) , 90592001 (รู้ทันโลก) , 90592016 (วัฒนธรรมไทยกับการท่องเที่ยว)

อ.กิตติมา เจริญยิ่ง

อ.กิตติมา เจริญยิ่ง

รายวิชาที่สอน 90591002 (กีฬาและนันทนาการ)

อ.ธนาพล ทัดสวน

อ.ธนาพล ทัดสวน

รายวิชาที่สอน 90591002 (กีฬาและนันทนาการ)

อ.อุริสรา โกวิทย์ดำรงค์

อ.อุริสรา โกวิทย์ดำรงค์

รายวิชาที่สอน 90306007 (ทักษะแห่งความสุข) , 90591025 (เที่ยวละไม) , 90592016 (วัฒนธรรมไทยกับการท่องเที่ยว)

อ.วราภรณ์ รักธรรม

อ.วราภรณ์ รักธรรม

รายวิชาที่สอน 90591002 (กีฬาและนันทนาการ)

อ.ชานนท์ โสดา

อ.ชานนท์ โสดา

รายวิชาที่สอน 90591002 (กีฬาและนันทนาการ)

อ.ภัครวรรณ ดวงฤทธิ์

อ.ภัครวรรณ ดวงฤทธิ์

รายวิชาที่สอน 90591006 (พลังแห่งบุคลิกภาพ) , 90591019 (โรงเรียนสร้างเสน่ห์)

อ.วิบูลย์ พร้อมพานิชย์

อ.วิบูลย์ พร้อมพานิชย์

รายวิชาที่สอน 90591002 (กีฬาและนันทนาการ)

อ.นิจจารีย์ สัตยารักษ์

อ.นิจจารีย์ สัตยารักษ์

รายวิชาที่สอน 90591002 (กีฬาและนันทนาการ)

อ.วิชญ์ แสนอาจหาญ

อ.วิชญ์ แสนอาจหาญ

รายวิชาที่สอน 90302003 (มนุษย์สัมพันธ์) , 90591003 (ภูมิคุ้มกันทางใจ) , 90591011 (ศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาอารณ์และจิตวิญญาณ)

อ.ธนพล ลิ้มบุญเรือง

อ.ธนพล ลิ้มบุญเรือง

รายวิชาที่สอน 90303005 (การพลศึกษาเบื้องต้น)

อ.ภาณุวัฒน์ สังสีลลา

อ.ภาณุวัฒน์ สังสีลลา

รายวิชาที่สอน 90591002 (กีฬาและนันทนาการ)

อ.รุ่งรวี ขุระสะ

อ.รุ่งรวี ขุระสะ

รายวิชาที่สอน 90591002 (กีฬาและนันทนาการ)

ดร.พงษ์เทพ ภูเดช

ดร.พงษ์เทพ ภูเดช

รายวิชาที่สอน 90594001 (ผู้ประกอบการสมัยใหม่)

อ.วรพงษ์ ปันทะแค

อ.วรพงษ์ ปันทะแค

รายวิชาที่สอน 90591002 (กีฬาและนันทนาการ)

อ.นัทธพงศ์ สุวรรณดี

อ.นัทธพงศ์ สุวรรณดี

รายวิชาที่สอน 90591002 (กีฬาและนันทนาการ)

อ.พรพุทธ บุญยรักษ์โยธิน

อ.พรพุทธ บุญยรักษ์โยธิน

รายวิชาที่สอน 90591002 (กีฬาและนันทนาการ)

อ.ณัฐกรณ์ แฮตอินทร์ตอง

อ.ณัฐกรณ์ แฮตอินทร์ตอง

รายวิชาที่สอน 90591002 (กีฬาและนันทนาการ)

อ.ขวัญใจ ฤทธิ์คำรพ

อ.ขวัญใจ ฤทธิ์คำรพ

รายวิชาที่สอน 90302011 (จิตวิทยาการคิด)

อ.ณรัฐ แปลกสกุล

อ.ณรัฐ แปลกสกุล

รายวิชาที่สอน 90591008 (สุนทรียะภาพถ่าย)

อ.สิน มีสัตย์

อ.สิน มีสัตย์

รายวิชาที่สอน 90592022 (โหราศาสตร์ไทย)

อ.นัยนา พงษ์เพ็ญสวัสดิ์

อ.นัยนา พงษ์เพ็ญสวัสดิ์

รายวิชาที่สอน 90591002 (กีฬาและนันทนาการ)

อ.พสิษฐ์ จิรโชคธนพันธุ์

อ.พสิษฐ์ จิรโชคธนพันธุ์

รายวิชาที่สอน 90591002 (กีฬาและนันทนาการ)

อ.ทวีศักดิ ศิวะประภา

อ.ทวีศักดิ ศิวะประภา

รายวิชาที่สอน 90591002 (กีฬาและนันทนาการ)

อ.สร้อยฟ้า เสริฐแก้ว

อ.สร้อยฟ้า เสริฐแก้ว

รายวิชาที่สอน 90402012 (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดแรงงานและการค้าในกลุ่มอาเซียน)

อ.พฤษภารัตน์ รัตนาภรณ์

อ.พฤษภารัตน์ รัตนาภรณ์

รายวิชาที่สอน 90593017 (ยาและสมุนไพรพาเพลิน) , 90593001 (บูรณาการแห่งการคิด)

อ.ศกลวรรณ นภาภรณ์

อ.ศกลวรรณ นภาภรณ์

รายวิชาที่สอน 90593016 (การออกแบบอินโฟกราฟิก)

อ.ณัฐพล วรพักตร์

อ.ณัฐพล วรพักตร์

รายวิชาที่สอน 90591002 (กีฬาและนันทนาการ)

อ.มรุต ส่งศักดิ์ชัย

อ.มรุต ส่งศักดิ์ชัย

รายวิชาที่สอน 90591002 (กีฬาและนันทนาการ)

ดร.วิศวัส ปัญญาวงศ์สถาพร

ดร.วิศวัส ปัญญาวงศ์สถาพร

รายวิชาที่สอน 90593007 (ดูละครแล้วย้อนดูตัว)

อ.วัลลภ รุจิขจร

อ.วัลลภ รุจิขจร

รายวิชาที่สอน 90305005 (มนุษย์กับการท่องเที่ยว) , 90591019 (โรงเรียนสร้างเสน่ห์) , 90592006 (ภูมิสังคมไทย)

อ.เพิ่มพูนทรัพย์ เกษบำรุง

อ.เพิ่มพูนทรัพย์ เกษบำรุง

รายวิชาที่สอน 90591002 (กีฬาและนันทนาการ)

อ.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน

อ.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน

รายวิชาที่สอน 90591002 (กีฬาและนันทนาการ)

อ.สุพัชรี ภู่อาวรณ์

อ.สุพัชรี ภู่อาวรณ์

รายวิชาที่สอน 90593019 (เล่าเรื่องการเดินทางแบบดิจิทอล)

ดร.มาลีรัตน์ มะลิแย้ม

ดร.มาลีรัตน์ มะลิแย้ม

รายวิชาที่สอน 90102005 (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบื้องต้น)

อ.นภัสนันท์ อึ้งวิฑูรสถิตย์

อ.นภัสนันท์ อึ้งวิฑูรสถิตย์

รายวิชาที่สอน 90402007 (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิทางสังคมและครอบครัว) , 90402010 (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายไทย)

ดร.รำลึก ธีระพงษ์

ดร.รำลึก ธีระพงษ์

รายวิชาที่สอน 90591002 (กีฬาและนันทนาการ)

ดร.ประภัสสร วิเศษประภา

ดร.ประภัสสร วิเศษประภา

รายวิชาที่สอน 90594013 (สนุกกับธุรกิจออนไลน์)

อ.สุนทร หาญเชาว์วรกุล

อ.สุนทร หาญเชาว์วรกุล

รายวิชาที่สอน 90401010 (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุน) , 90594016 (มือใหม่หัดเล่นหุ้น)

อ.สระพงษ์ หาญสิงห์

อ.สระพงษ์ หาญสิงห์

รายวิชาที่สอน 90201003 (ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ) , 90595001 (ภาษาอังกฤษพื้นฐาน)