General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

Office of General Education, KMITL

GenEd

อ. สิริกร บุตรสาลี
อ. สิริกร บุตรสาลี
อาจารย์พิเศษ
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

รายวิชาศึกษาทั่วไปที่สอน

ศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาอารมณ์และจิตวิญญาณ (Imaginative Art)

มนุษย์กับศิลปะ (Man and Art)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท (Master Degree) : Educational administration (การบริหารการศึกษา)

ปริญญาตรี (Bachelor Degree) : Interior Environmental Education (ครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ)

การอบรม / ประกาศนียบัตร

โครงการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม (ด้านทัศนศิลป์)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประติมากรรมกระดาษนูนต่ำ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้"

โครงการอบรม ECO PRINT รักษ์โลกบนผืนผ้า

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0

ความถนัดและความเชี่ยวชาญ

การออกแบบตกแต่งภายใน

การถ่ายภาพ

การสร้างสรรค์งานศิลปะวาดเส้น

การสร้างสรรค์งานศิลปะเชิงสร้างสรรค์

การผลิตสื่อการสอน

การออกแบบเครื่องเรือน

การฝึกสมาธิด้วยเส้นศิลปะ

การสร้างสรรค์งานศิลปะรูปแบบการเทสี

ตำแหน่งปัจจุบัน

ครูประจำหมวดวิชา ออกแบบตกแต่ง - สาขาวิชา ออกแบบตกแต่งภายใน - วิทยาลัยช่างศิลป

อาจารย์พิเศษ - สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สจล.

ประสบการณ์

งานสอน 9 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

งานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา - วิทยาลัยช่างศิลป

อดีตเจ้าหน้าที่งานทะเบียน-วัดผล - วิทยาลัยช่างศิลป

อดีตหัวหน้างานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ - วิทยาลัยช่างศิลป

บทสัมภาษณ์ / ตัวอย่างการสอน