General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

Office of General Education, KMITL

GenEd

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL
ดร. ศักดิ์ชัย ใจซื่อตรง
อาจารย์พิเศษ
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

รายวิชาศึกษาทั่วไปที่สอน

การจัดการและผู้นำสมัยใหม่ (Modern Management and Leadership)

การจัดการประสิทธิภาพตนเองและอาชีพ (Self-efficiency and Career Management)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก (Doctoral Degree) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด. สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท (Master Degree) : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี (Bachelor Degree) : ศิลปบัณฑิต (ศบ. สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม) วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การอบรม / ประกาศนียบัตร

ศิลปบัณฑิต (ศบ. สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม) วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ความถนัดและความเชี่ยวชาญ

การวิจัยทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา

การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา และการศึกษาตลอดชีวิต

การวัดและประเมินผลทางการศึกษาและการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา

การจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา

การจัดกิจกรรมนันทนาการในเด็กปฐมวัย ประถมศึกษา และสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงนวัตกรรมทางการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยีทางการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา และการศึกษาตลอดชีวิต

การสร้างภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สจล.

ที่ปรึกษาสภาอุตสหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้จัดการทีมฟุตซอล โรงเรียนวัดบวรมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต ๑

รองผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

ประสบการณ์

- คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบวรมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต ๑ ปี วาระที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓

- คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบวรมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต ๑ ปี วาระที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ปัจจุบัน

- ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานที่จ้างจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย โรงเรียนวัดบวรมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๑ ปีงบประมาณ๒๕๕๙ - ปีงบประมาณ๒๕๖๕ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- อาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี สาขาผู้นำนันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- อาจารย์พิเศษระดับปริญญาโท สาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- อาจารย์พิเศษระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการวิจัย การศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม ปีพ.ศ.2564-ปัจจุบัน

บทสัมภาษณ์ / ตัวอย่างการสอน