รายชื่อสอบปลายภาค FOUNDATION ENGLISH 2 ปีการศึกษา 2 / 2566

ประกาศการสอบปลายภาควิชาภาษาอังกฤษ
FOUNDATION ENGLISH 2 
ปีการศึกษา 2 / 2566

ทบทวนความรู้ก่อนสอบจริง..

Coming Soon …

รายชื่อผู้สอบ ปลายภาค รายวิชา FOUNDATION ENGLISH 2

* วิทยาเขตชุมพรฯ การจัดสอบเป็นไปตามประกาศของวิทยาเขตชุมพร ฯ

** นักศึกษาจะสามารถเข้าระบบการสอบได้ตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น /ไม่สามารถเข้าก่อนหรือหลังเวลาสอบได้

หากนักศึกษามาไม่ตรงเวลาหรือมีเจตนาทุจริต ถือว่าเป็นการขาดสอบ

สิ่งที่ต้องนำมาและแสดงต่อผู้คุมสอบในวันสอบ

2. สิ่งที่ต้องนำมาและแสดงต่อผู้คุมสอบในวันสอบ 2.1 บัตรนักศึกษา /บัตรประชาชน /ใบขับขี่/พาสปอร์ต (ฉบับจริง) แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ 2.2 หูฟังสำหรับคอมพิวเตอร์ ขนาด 3.5 mm **ไม่แนะนำหูฟังชนิดอื่น 2.3 ปากกา สำหรับลงชื่อเข้าสอบ

สถานที่สอบและเวลาสอบ

***  นักศึกษาต้องลงทะเบียนในช่วงเวลาลงชื่อ ก่อนเข้าสอบตามระยะเวลาที่กำหนด

สถานที่สอบ วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2567 

สถานที่สอบ วันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2567 

วิธีและขั้นตอนการเข้าสอบ

เตรียมตัวก่อนสอบ
1. มาถึงสถานที่สอบ ในช่วงเวลาลงทะเบียนเข้าสอบ
2. ลงชื่อเข้าสอบ

เข้าห้องสอบ นั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เปิดอยู่ ตรงไหนก็ได้
3. อ่านข้อปฏิบัติการสอบบนโต๊ะ
4. เช็คเสียงหูฟัง
5 เริ่มสอบ เมื่อกรรมการคุมสอบอนุญาต
6. สอบเสร็จ Submit แล้ว Sign Out ออกจากระบบ
7. ออกจากห้องสอบได้เลย

คู่มือแนะนำการสอบ

วิดีโอแนะนำการสอบ

การแต่งกาย

วิธีการสอบ ปลายภาค FOUNDATION ENGLISH 1 และ FOUNDATION ENGLISH 2

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ลาดกระบัง สจล เจนเอด วิชาเลือก วิชาเสรี gened kmitl วิชาทั่วไป หมวดวิชา รหัสวิชา90 softskill 11 ด้าน soft skill KMITL