หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปฉบับ 64

กลุ่มทักษะ
course-subject
11 ทักษะ
filtters-skillmapping
กลุ่มอาชีพ
filter-career
Career Readiness Modules
“รายวิชาแนะนำ” สำหรับแต่ละกลุ่มอาชีพ
filter-esbi
filter-esbi2
รายวิชาศึกษาทั่วไป

โรงเรียนสร้างเสน่ห์

KMITL Identity Skills

หน่วยกิต

3

พลเมืองดิจิทัล

KMITL Identity Skills

หน่วยกิต

3

กีฬาและนันทนาการ

KMITL Identity Skills

หน่วยกิต

1

พื้นฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

KMITL Identity Skills

หน่วยกิต

0

VDO Activities

MORE HERE