ประกาศรายชื่อที่มีผลสอบระดับ B2 ขึ้นไป และผ่านเกณฑ์ English Exit Exam (รอบ2)

ประกาศรายชื่อที่มีผลสอบระดับ B2 ขึ้นไป และผ่านเกณฑ์ English Exit Exam (รอบ 2)

รายชื่อนักศึกษาที่มีผลสอบระดับ B2 ขึ้นไป และผ่านเกณฑ์ สามารถใช้แทน English Exit Exam เพื่อใช้จบการศึกษาได้

รอบที่ 2 วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

การสอบ English Placement Test โครงการ “CEFR English B2 Booster” (หลักสูตรเร่งรัด)

โดยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป