SoTl5 : Future of Learning with Artificial Intelligence : Opportunities or Threats

     จบไปแล้วอีกหนึ่งงานสัมมนาวิชาการดี ๆ มีประโยชน์ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 5 Future of Learning with Artificial Intelligence : Opportunities or Threats ? ที่ได้จัดขึ้น ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ นักวิชาการศึกษา นักวิจัย รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้กว่า 250 คน ที่ได้เก็บเกี่ยวความรู้ แนวคิด หลักการ ตลอดจนวิธีการในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไปปรับใช้ต่อไป ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมด้วยภาคีเครือข่าย อีกกว่า 6 สถาบัน