3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการค้นหาวิชา “GenEd” เป็นวิชาเลือกเสรี

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

”วิชาเลือกเสรี” คือ รายวิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาใดก็ได้ ที่เปิดสอนภายในสถาบัน (รายวิชาคณะที่ตนสังกัด / รายวิชาต่างคณะ / รายวิชาศึกษาทั่วไป)

               ทั้งนี้ การล็อกเงื่อนไขของวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้นึกศึกษาที่ต้องเรียนตามแผนการศึกษาได้ลงทะเบียนก่อน หลังปลดล็อกเงื่อนไขนักศึกษาสามารถลงทะเบียนข้ามคณะได้หากจำนวนผู้เรียนยังไม่เต็ม (เพื่อเป็นรายวิชาเลือกศึกษาทั่วไปในกลุ่มต่างๆ หรือเป็นวิชาเสรี)

หมายเหตุ : การเปิดรายวิชา Gened เป็นวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรนั้นๆ คณะเป็นผู้แจ้งประสงค์มายังสำนักวิชาศึกษาทั่วไปในช่วงเวลาการทำแผนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL
General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL
General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL