hyflex-90642003

hyflex เลือกเวลาเรียนได้ ให้อิสรแกผู้เรียน เรียนด้วยตัวเอง

90642003
ปฏิบัติงานตามทักษะด้านบุคคลและสนับสนุนวิชาชีพ 3
Practice Under Personal and Professional Skills 3

** หมายเหตุ รายวิชานี้มีการกำหนดวันและเวลาในการร่วมกิจกรรมหรือการสอบ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นให้นักศึกษาพิจารณาความเหมาะสมในการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง

รายละเอียดวิชา

หมวดวิชา – กลุ่มทักษะด้านบุคคลและทักษะส่งเสริมวิชาชีพ

เกรดที่ได้รับ – S/U

หน่วยกิต – 3 หน่วยกิต

ช่องทางติดต่อ Line OpenChat

กิจกรรมในรายวิชา ตลอดระยะเวลา 1 เทอม

time line วิชา 90642003 ปฏิบัติงานตามทักษะด้านบุคคลและสนับสนุนวิชาชีพ 3 Practice Under Personal and Professional Skills 3

เนื้อหาและขั้นตอนการเรียนในรายวิชา

1. สมัครสมาชิก KLIX

รูปแบบการเรียน เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ออนไลน์ผ่านระบบ Klix จำเป็นต้องมี USER / PASS ในการเข้าเรียนในระบบ

ขั้นตอนสมัคร ดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ Klix (https://klix.kmitl.ac.th)
2. คลิก สมัครสมาชิก
3. **ใช้ E-mail สถาบัน(รหัสนักศึกษา) ในการสมัครเท่านั้น **
4. กรอกข้อมูลและลงทะเบียนให้เรียบร้อย
5. หลังจากสมัครเรียบร้อยแล้ว จะมีเมลตอบรับ ให้เข้าเช็คให้เรียบร้อย

** โปรดตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลที่ใช้สมัคร ต้องเป็นอีเมลสถานบันเท่านั้น **

2. รอเพิ่มวิชา Klix

รอดำเนินการเพิ่มวิชา Klix ในระบบ ตามอีเมลสถาบันที่ลงทะเบียน

เพิ่มรายวิชา 3 วิชาให้ (ฟรี)

พลังแห่งบุคลิกภาพ
(Power of Personality)

การสื่อสารและการนำเสนออย่างมืออาชีพ
(Professional Communication and Presentation)

ผู้ประกอบการสมัยใหม่
(Modern Entrepreneur)

กำหนดการเพิ่มวิชา

เจ้าหน้าที่เพิ่มวิชาออนไลน์ใน ID Klix ของนักศึกษา ตามอีเมลสถาบันรหัสนักศึกษาที่มีรายชื่อในรายวิชาบนระบบทะเบียนเท่านั้น (กำหนดวันที่เพิ่มรายวิชาประกาศทาง Line กลุ่ม ช่วงเปิดภาคการเรียน) 

ครั้งที่ 1 > สัปดาห์แรกของการเปิดเทอม 

ครั้งที่ 2 > หลังหมดช่วงเพิ่มเปลี่ยนถอน

รอบเก็บตก > สัปดาห์ที่ 6 ของการเรียน

** ระยะเวลาเพิ่มรายวิชา 3-5 วัน ทำการ

3. เรียนออนไลน์และส่งงาน

เรียนออนไลน์ในระบบ Klix จำนวน 3 วิชา หลังเรียนจบ ส่ง Certificate และส่งงาน

กำหนดการและช่องทางการส่งงาน

ช่องทางการส่งงาน Microsoft Teams  > จะแจ้งหลังเปิดเทอมสัปดาห์แรก

1. หลังได้รับการเพิ่มรายวิชาบน Klix แล้ว นักศึกษาสามารถเรียนออนไลน์ตามสะดวกได้
2. หลังเรียนจบ จะได้รับ Certificate แต่ละวิชา
3. ทำงาน/การบ้าน ที่ได้รับมอบหมาย ทางช่องทาง Microsoft Teams
4. ส่งงานและแนบ Certificate ตามกำหนดใน Microsoft Teams
5. วันกำหนดส่งงาน > จะแจ้งหลังเปิดเทอม

4. เข้าร่วมกิจกรรม ท้ายเทอม

กิจกรรม Finale Active Learning and Workshop

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาจัดกิจกรรม  > 8.30 – 16.30 น.
วัน และสถานที่ > แจ้งในวันแนะนำรายวิชา (Orientation) และหลังเปิดเทอมสัปดาห์แรก

** หากไม่เข้าร่วมกิจกรรมถือว่าไม่ผ่านรายวิชา **

** หมายเหตุ รายวิชานี้มีการกำหนดวันและเวลาในการร่วมกิจกรรมหรือการสอบ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นให้นักศึกษาพิจารณาความเหมาะสมในการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง