General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง

ANNOUNCEMENT

ประกาศสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

           1. ประกาศสำนักฯ สรุปค่าสอนและค่าตอบแทน การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2565 <Download>

           2. ประกาศสำนักฯ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติของอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2565 <Download>

           3. ประกาศสำนักฯ เรื่องเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2565 <Download>

           4. ประกาศสำนักฯ เรื่องแนวทางการเพิ่ม/เปลี่ยน รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 <Download>

           5. ประกาศสำนักฯ เรื่องเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 (ยกเลิก)

           6. ประกาศสำนักฯ เรื่องอัตราค่าสอนพิเศษในภาคการศึกษาปกติสำหรับอาจารย์ภายนอก พ.ศ.2562 <Download>

           7. ประกาศสำนักฯ เรื่องการประกันคุณภาพ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561 (ยกเลิก)

           8. ประกาศสำนักฯ เรื่องอัตราค่าสอนพิเศษสำหรับอาจารย์ภายนอก การโอนเงินค่าหน่วยกิตและการโอนเงินหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2560 (ยกเลิก)

ประกาศสถาบันฯ

          1. ประกาศสถาบันฯ เรื่องการกำหนดค่าคะแนนเฉลี่ยรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561 <Download>

          2. ประกาศสถาบันฯ เรื่องการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนผู้ประสานงานรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ2 พ.ศ. 2561 <Download>

          3. ประกาศสถาบันฯ เรื่องการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนผู้ประสานงานรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ1 พ.ศ. 2560  <Download