วิทยาการทางทหาร MILITARY SCIENCE

ภาพกิจกรรม การศึกษาดูงานของนิสิตนักศึกษาจาก 

▶️จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
▶️มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
▶️มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
▶️มหาวิทยาลัยบูรพา
▶️สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

💡รายวิชา วิทยาการทางทหาร MILITARY SCIENCE 💡

📍ณ ทร. พื้นที่ นย. กร. สอ.รฝ. ร.ล.จักรีนฤเบศรร.ลภูมิพลอดุลยเดช ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่และชุมชนครอบครัวตัวอย่างตามแนวทฤษฎีของ ศฦท.ยศ.ทร. พัน.รนบ.พล.นย. นสร.กร. และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ทร. (ระหว่างวันเสาร์ที่ 16-วันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค.2562)

📍ทอ. พื้นที่ รร.การบิน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ทบ. พื้นที่ พล.ร.๙ และอุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ จ.กาญจนบุรี (ระหว่างวันเสาร์ ที่ 30-วันอาทิตย์ที่ 31 มี.ค. 2562)
รหัสวิชา : 90592014
ชื่อวิชา : วิทยาการทางทหาร
        : MILITARY SCIENCE

รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี