Sport Dance Fianl Exam Party 2019

    
     ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเรียนวิชาศึกษาทั่วไป วิชา "ลีลาศ" นักศึกษา KMITL กระทบเท้าเข้ามาแสดงลีลาการเต้นลีลาศพร้อมกันอย่างสวยงาม ซึ่งงานได้จัดขึ้นที่ ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.30 น.

รหัสวิชา : 90591002
ชื่อวิชา : กีฬาและนันทนาการ
         : Sports and Recreational Activities

รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี