รายละเอียดวิชา

90643026

/

96643026

INVESTMENT PLANNING

การวางแผนเพื่อการลงทุน

หลักสูตรไทย : 90643026

/

Inter Program : 96643026

Career Readiness Modules

Investor

กลุ่มทักษะ

Management and Leadership Skills

หน่วยกิต

3(3-0-6)

เนื้อหารายวิชา

ศึกษาประเภทของการลงทุน ทฤษฎีการเงินที่ใช้เพื่อการลงทุน การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน หลักการวิเคราะห์และการลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่คุ้มค่า การคำนวณหาความคุ้มค่าในการลงทุน

Study types of investment, finance theories related to investment, risk management, analysis of investment for cost effectiveness, calculation cost effectiveness on investment.

Skills
1. Analytical & Critical Thinking
2. Complex problem Solving
Course Syllabus
Gallery / Video