รายละเอียดวิชา

90642028

/

96642028

GAMBLING LITERACY

รู้เท่าทันการพนัน

หลักสูตรไทย : 90642028

/

Inter Program : 96642028

Career Readiness Modules

กลุ่มทักษะ

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3(3-0-6)

เนื้อหารายวิชา

เรียนรู้ รูปแบบการพนัน วิเคราะห์หลักวิธีคิด ความน่าจะเป็นในการเล่นพนันและโอกาสในการชนะและแพ้พนัน ศึกษาสาเหตุของความชื่นชอบในการเล่น ศึกษาประสบการณ์ของผู้ติดพนันที่ส่งผลลบต่อการใช้ชีวิต และสร้างนวัตกรรมการป้องกันไม่ให้เกิดการติดพนัน และการรู้เท่าทัน

Learn and analyze gambling patterns, methods of play, probability of winning and losing, causes of addiction, and study possible consequences from real case studies which affects lives and create innovation for gambling prevention.

Skills
1. Analytical & Critical Thinking
2. Complex problem Solving
6. Active Learning & Learning Strategies
7. Resilience, Stress tolerance & Flexibility
8. Leadership & Social Influence
Course Syllabus
Gallery / Video