รายละเอียดวิชา

90642012

/

96642012

DESIGN THINKING

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

หลักสูตรไทย : 90642012

/

Inter Program : 96642012

Career Readiness Modules

Self-Employed, Business Owner

กลุ่มทักษะ

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3(3-0-6)

เนื้อหารายวิชา

ฝึกทักษะการคิดเชิงออกแบบ โดยการวิเคราะห์ปัญหา เรียนรู้พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย การระบุปัญหา การสร้างแผนผังความคิด การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ฝึกฝนทักษะการสร้างสรรค์ความคิด การสร้างต้นแบบ การนำเสนอต้นแบบ การทดสอบแนวคิดและต้นแบบ เรียนรู้วิธีการนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันและการสร้างสรรค์นวัตกรรม

Learn design thinking process and develop problem-solving skills by studying target group behavior, defining problem, using mind map. Learn techniques for interviewing and group discussion. Practice ideation which leads to creative solutions. Build, present and test prototypes and concepts of design. Learn to apply design thinking process to daily life and create innovation.

Skills
1. Analytical & Critical Thinking
2. Complex problem Solving
3. Creativity
Course Syllabus
Gallery / Video