Q&A

นักศึกษาสามารถเพิ่มเปลี่ยนถอนรายวิชาในระบบสารสนเทศของตนเองได้ตั้งแต่ วันเปิดภาคการศึกษา มีระยะเวลา 3 สัปดาห์

นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.reg.kmitl.ac.th/ หรือติดต่องานทะเบียน 
โทร. 02-329-8000 ต่อ 3193-3198 หรือ 02-329-8163 กด 3

สามารถลงทะเบียนข้ามคณะได้ โดยจะสามารถเพิ่มวิชา หลังจากเปิดภาคการศึกษาแล้ว 3 วันเป็นต้นไป (วันที่เปิดให้ลงรายวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

สำหรับนักศึกษา

  1. นักศึกษาที่เรียนภาคต่อเนื่อง
  2. นักศึกษาที่เข้าเรียนปี 1 ใหม่จากมหาลัยเดิม
  3. นักศึกษาที่เข้าเรียนปี 1 ใหม่จากมหาลัยอื่น

ขั้นตอน

1. นักศึกษาประสงค์เทียบโอนรายวิชา สามารถกรอกข้อมูลการขอเทียบโอนรายวิชาในระบบสารสนเทศของนักศึกษา(การเทียบโอน)

2. โดยเมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้ปริ้นท์แล้วนำไปส่งที่สำนักงานวิชาการ ที่นักศึกษาสังกัดเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ

3. ส่วนงานวิชาการส่งข้อมูลเทียบโอนของนักศึกษามายังสำนักวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพิจารณา

4. ทั้งนี้รายวิชาที่นักศึกษาขอเทียบกับรายวิชาที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจไม่ตรงกัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

5. นักศึกษาติดตามผลการพิจารณาได้ที่ ทรานสคริปจำลองของนักศึกษา

ขั้นตอนการเพิ่มเปลี่ยนวิชาศึกษาทั่วไป รหัสวิชา 90xxxxxx (กรณีทุกรายวิชาในกลุ่มที่ต้องการลงทะเบียนเรียนเต็ม)

1. ระยะเวลาที่ขอยื่นเพิ่มเปลี่ยนรายวิชาเท่ากับ 3 สัปดาห์แรกของวันเปิดภาคการศึกษา

2. สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจะจัดสถานที่ให้นักศึกษาปรึกษาและยื่นคำร้องที่ ตึกสำนักงานอธิการบดี (อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์) ชั้น 1

3. นักศึกษาเขียนใบคำร้องขอเพิ่มเปลี่ยนรายวิชาศึกษาทั่วไป (สามารถยื่นคำร้อง Online ได้)

4. แนบสำเนาบัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชน (กรณียังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา) สำเนาถูกต้องพร้อมลายเซ็น

5. ใบคำร้องจะดำเนินการส่งให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา ผู้บริหารสำนักวิชาศึกษาทั่วไปและผู้บริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล พิจารณา

6. นักศึกษาติดตามผลการพิจารณาที่ได้ ตารางเรียนของนักศึกษาเอง

ขั้นตอนการยื่นคำร้อง

1. ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ชั้น 10 ตึกอธิการบดี ในเวลาราชการ

2. ยื่นคำร้องออนไลน์ได้ที่ (สามารถยื่นคำร้อง Online ได้)

3. แนบสำเนาบัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชน (กรณียังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา) สำเนาถูกต้องพร้อมลายเซ็น ทั้งแบบยื่นด้วยตนเองและออนไลน์

5. ใบคำร้องจะดำเนินการส่งให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา ผู้บริหารสำนักวิชาศึกษาทั่วไปและผู้บริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล พิจารณา