รหัสรายวิชาศึกษาทั่วไปจะขึ้นต้นด้วย 90

ดังนี้    90102001    และ    90591002    และ    90642003

(ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ)

**นักศึกษาต้องเรียนวิชาศึกษาทั่วไปตามเล่นหลักสูตรของตัวเอง >เล่มหลักสูตร<

นักศึกษาสามารถเพิ่มเปลี่ยนถอนรายวิชาในระบบสารสนเทศของตนเองได้ตั้งแต่ วันเปิดภาคการศึกษา มีระยะเวลา 3 สัปดาห์

นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.reg.kmitl.ac.th/ หรือติดต่องานทะเบียน 
โทร. 02-329-8000 ต่อ 3193-3198 หรือ 02-329-8163 กด 3

สามารถลงทะเบียนข้ามคณะได้ โดยจะสามารถเพิ่มวิชา หลังจากเปิดภาคการศึกษาแล้ว 3 วันเป็นต้นไป (วันที่เปิดให้ลงรายวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

สำหรับนักศึกษา

  1. นักศึกษาที่เรียนภาคต่อเนื่อง
  2. นักศึกษาที่เข้าเรียนปี 1 ใหม่จากมหาลัยเดิม
  3. นักศึกษาที่เข้าเรียนปี 1 ใหม่จากมหาลัยอื่น

– ทั้งนี้รายวิชาที่เทียบโอนได้ จะต้องมีผลการสอบได้ค่าคะแนนไม่ต่ำกว่า C+ จากสถาบันอื่น หรือ C จากสถาบัน สจล.

ขั้นตอน

1. นักศึกษาประสงค์เทียบโอนรายวิชา สามารถกรอกข้อมูลการขอเทียบโอนรายวิชาในระบบสารสนเทศของนักศึกษา(การเทียบโอน)

2. โดยเมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้ปริ้นท์แล้วนำไปส่งที่สำนักงานวิชาการ ที่นักศึกษาสังกัดเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ

3. ส่วนงานวิชาการส่งข้อมูลเทียบโอนของนักศึกษามายังสำนักวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพิจารณา

4. ทั้งนี้รายวิชาที่นักศึกษาขอเทียบกับรายวิชาที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจไม่ตรงกัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

5. นักศึกษาติดตามผลการพิจารณาได้ที่ ทรานสคริปจำลองของนักศึกษา

 

ขั้นตอนการเพิ่มเปลี่ยนวิชาศึกษาทั่วไป รหัสวิชา 90xxxxxx (กรณีทุกรายวิชาในกลุ่มที่ต้องการลงทะเบียนเรียนเต็ม)

เงื่อนไขการพิจารณาคำร้องเพิ่มรายวิชา

– เป็นรายวิชาที่ต้องลงเรียนตามแผนการเรียน และวิชาในหมวดนั้น ที่นั่งเรียนเต็มทุกวิชา

– หรือเป็นนักศึกษาที่เรียนเทอมสุดท้ายก่อนจบ ไม่ใช่วิชาเสรี ไม่มีวิชาอื่นที่สามารถลงเรียนได้

**หมายเหตุ นักศึกษาต้องเข้าเงื่อนไขข้างต้นและมีหลักฐานการเข้าเรียนรายวิชานั้นๆ จึงจะได้รอการพิจารณา

ขั้นตอน

1. นักศึกษายื่นคำร้องภายใน 5 วันทำการหลังหมดเขตเพิ่ม-เปลี่ยน รายวิชา

2. นักศึกษาเขียนใบคำร้องขอเพิ่มเปลี่ยนรายวิชาศึกษาทั่วไป (สามารถยื่นคำร้อง Online ได้)

3. นักศึกษาแนบเอกสารดังนี้

     3.1 บัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชน

     3.2 ใบแสดงผลการเรียนเทอมปัจจุบัน/ใบแสดงผลการศึกษาจำรอง (Transcript)

     3.3 หลักฐานการเข้าเรียน โดยได้รับการเซ็นรับรองจากอาจารย์ผ้สอน

     3.4 กรุณาแนบหลักฐานการลงทะเบียนเรียน ตามขั้นตอนปกติในระบบสำนักทะเบียนฯ ในรายวิชาที่ต้องการยื่นคำร้อง

     3.5 แผนการเรียนเทอมปัจจุบันที่ต้องเรียน (หลักสูตรและแผนการศึกษา)

5. ใบคำร้องจะดำเนินการส่งให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา ผู้บริหารสำนักวิชาศึกษาทั่วไปและผู้บริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล พิจารณา

6. นักศึกษาติดตามผลการพิจารณาที่ได้ ตารางเรียนของนักศึกษาเอง

7. คำร้องจะถูกพิจารณา ภายใน 14 วันทำการ(ไม่นับวันหยุด) หลังหมดช่วงเวลาเพิ่มเปลี่ยน รายวิชาตามปฏิทินการศึกษา

ขั้นตอนการยื่นคำร้อง

1. ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ชั้น 10 ตึกอธิการบดี ในเวลาราชการ

2. ยื่นคำร้องออนไลน์ได้ที่ (สามารถยื่นคำร้อง Online ได้)

3. แนบสำเนาบัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชน (กรณียังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา) สำเนาถูกต้องพร้อมลายเซ็น ทั้งแบบยื่นด้วยตนเองและออนไลน์

4. ใบคำร้องจะดำเนินการส่งให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา ผู้บริหารสำนักวิชาศึกษาทั่วไปและผู้บริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล พิจารณา

5. คำร้องจะถูกพิจารณา ภายใน 14 วันทำการ(ไม่นับวันหยุด) หลังหมดช่วงเวลาเพิ่มเปลี่ยน รายวิชาตามปฏิทินการศึกษา