แบบคำร้องเพื่อขอตรวจสอบเกรด (GE-04)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง : ขอตรวจสอบเกรด

*** หากไม่แนบเอกสารด้านล่าง จะไม่ได้รับการพิจารณาทุกกรณี

อัพโหลดไฟล์ตามลำดับ 1,2 เท่านั้น

1. (จำเป็น) กรุณาแนบบัตรนักศึกษา/บัตรประชาชน (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20MB)
  File Upload  
2. (จำเป็น) กรุณาแนบหน้าตารางเรียนเทอมปัจจุบัน (ตัวอย่าง) (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20MB)
  File Upload  

 

คำแนะนำ

1. หลังจากกดปุ่ม Submit แล้วกรุณาอย่าปิดหน้าเบราเซอร์จนกระทั้งได้รับคำยืนยัน

2. เมื่อส่งคำร้องสำเร็จ ระบบจะส่งอีเมลตอบรับอัตโนมัติ ให้ทำการเช็คหากไม่ได้รับให้ดำเนินการส่งใหม่

3. สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจะแจ้งผลการยื่นคำร้องฯ ภายใน 1-2 สัปดาห์ หลังหมดเขตยื่นคำร้อง ที่ช่องทางอีเมลสถาบันของนักศึกษา