download

Cloud Download Icon Line Connection of Circuit Board

Download Form สำหรับอาจารย์

          1. แบบฟอร์ม มคอ 3 <Download>

          2. แบบฟอร์ม มคอ 5 <Download>

          3. GE-02 แบบคำร้องสอนชดเชย <Download>

          4. GE-03 แบบคำร้องงานวิชาการ <Download>

          5. GE-04 แบบฟอร์มยืมอุปกรณ์ <Download>

          6. GE-05 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ <Download>

          7. คู่มือการเรียนการสอนและประเมินผล Soft skills_Artwork <Download>

Download Form สำหรับนักศึกษา

          1. GE-01 แบบคำร้องนักศึกษา <Download>

          ยื่นแบบฟอร์มใบคำร้อง ออนไลน์ <ยื่นแบบฟอร์ม>