รายวิชา Hyflex ปีการศึกษา 3/66 (Summer)

HyFlex 
X 
x 
Summer

ซัมเมอร์นี้  GenEd เปิดวิชา Hyflex ให้นักศึกษาได้เลือกลงเรียน โดยรูปแบบการเรียน จะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบออนไลน์ รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดวิชา Hyflex เพิ่มเติม

กำหนดการแนะนำรายวิชา Orientation

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 

เวลา 9.00-13.00 

พื้นที่กิจกรรม โซน A (Activity Area A : เวทีใหญ่)

ตึก สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต (KLLC) หอสมุด

พบกับ อาจารย์ผู้ดูแลรายวิชา รายละเอียดวิชา รูปแบบและวิธีการเรียนรู้

มาเจอกันที่นี่  Summer นี้ ไม่พลาด แน่นอน !!

รายวิชา Hyflex ที่เปิด Summer 3-66

รายวิชาที่เปิด เปิดทั้งหมด 3 รายวิชา ดังนี้

90642003
ปฏิบัติงานตามทักษะด้านบุคคลและสนับสนุนวิชาชีพ 3
(Practice Under Personal and Professional Skills 3)

ช่องทางติดต่อ Line OpenChat

90642111
สนุกกับการเขียนโค้ด
(Fun with Coding
)

ช่องทางติดต่อ Line OpenChat

90595007 / 90644036
การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(
English Skill Development for Life-long Learning)

ช่องทางติดต่อ Line OpenChat

** หมายเหตุ รายวิชานี้มีการกำหนดวันและเวลาในการร่วมกิจกรรมหรือการสอบ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นให้นักศึกษาพิจารณาความเหมาะสมในการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง