hyflex-90642111/96642111

hyflex เลือกเวลาเรียนได้ ให้อิสรแกผู้เรียน เรียนด้วยตัวเอง

90642111 / 96642111
สนุกกับการเขียนโค้ด
Fun with Coding

รูปแบบการเรียนรู้ โดยระบบการเรียนของ 42 Bangkok

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

** หมายเหตุ รายวิชานี้มีการกำหนดวันและเวลาในการร่วมกิจกรรมหรือการสอบ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นให้นักศึกษาพิจารณาความเหมาะสมในการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง

รายละเอียดวิชา

หมวดวิชา – กลุ่มทักษะด้านบุคคลและทักษะส่งเสริมวิชาชีพ

เกรดที่ได้รับ – A,B,C,D,F

หน่วยกิต – 3 หน่วยกิต

** International Program เฉพาะหลักสูตรที่ใช้เล่มวิชา ศึกษาทั่วไป (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2566 จะลงวิชานี้เป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้

หลักสูตรอื่นๆ สามารถเรียนเป็นวิชา เลือกเสรี

สามารถดูเล่มหลักสูตรที่ https://reg.kmitl.ac.th/curriculum/

กิจกรรมในรายวิชา ตลอดระยะเวลา 1 เทอม

time line วิชา 90642111 / 96642111 สนุกกับการเขียนโค้ด Fun with Coding

เนื้อหาและขั้นตอนการเรียนในรายวิชา

1. สมัครสมาชิก 42 Bangkok

กรอกข้อมูลสมัครสมาชิกบน Google Forms

ขั้นตอนสมัคร ดังนี้

1. Link Google forms จะถูกส่งให้ใน Line OpenChat ในเทอมนั้น
2. ให้กรอกข้อมูลใน Google forms
3. รอแจ้งกลับ และตรวจสอบอีเมล

2. เช็คอีเมล

เช็คอีเมลที่ใช้สมัครเพื่อดูข้อมูลรายละเอียดการเรียน

รายละเอียด ข้อมูลที่ได้รับภายในอีเมล

1. กำหนดการ วัน เวลา ในการแนะนำรายวิชา Fun With Coding
2. Link Discord Severs สำหรับเรียนรู้ ปรึกษา และสอบถามปัญหาระหว่างเรียน
3. แผนการเรียน (Program Schedule)

3. เรียนรู้ด้วยตนเอง

เรียนรู้ผ่านรูปแบบการเรียนของ 42 Bangkok

รายละเอียดการเรียน

1. เรียนติดต่อกัน 6 วัน โดยเลือกเวลาเรียนตามความสะดวก
2. เรียนรู้แบบ Peer Learning พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดของกันและกัน
3. เรียนรู้ผ่านการแก้โจทย์ปัญหาแบบ Project based

4. สถานที่เรียน

เรียนด้วยอุปกรณ์ของตนเอง หรือที่ 42 Bangkok ก็ได้

สถานที่เรียน

ตึก : KMITL Lifelong Learning Center (หอสมุด สจล.)

42 Bangkok เปิดพื้นที่ขนาดใหญ่พร้อมเครื่อง iMac ให้ได้เรียนรู้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์

** หมายเหตุ รายวิชานี้มีการกำหนดวันและเวลาในการร่วมกิจกรรมหรือการสอบ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นให้นักศึกษาพิจารณาความเหมาะสมในการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง