ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการลงทะเบียนการอบรมระยะสั้น หลักสูตร: FROM EXCEL TO EXCELLENT

S__25034796

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการลงทะเบียนการอบรมระยะสั้น
หลักสูตร: FROM EXCEL TO EXCELLENT

               ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการลงทะเบียนการอบรมระยะสั้น หลักสูตร: FROM EXCEL TO EXCELLENT โดย ผศ.ดร.พรรณทิพา วาณิชย์จิรัฐติกาล สำนักวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

อบรมวันที่ 28, 29 และ 30 มิถุนายน 2564

วันละ 2 ชั่วโมง (รวม 6 ชั่วโมง)

การอบรมแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ

รายชื่อกลุ่มเช้า 09.30-11.30 น. < คลิก >
รายชื่อกลุ่มบ่าย 13.30-15.30 น. < คลิก >

***หมายเหตุ สิ่งที่นักศึกษาต้องมี คือ Notebook หรือ PC

กลุ่มเช้า

กลุ่มบ่าย