รายละเอียดวิชา

90644068

/

96644068

HOW TO MAKE MONEY WITH CHINESE

รู้จีนให้ได้เงิน

หลักสูตรไทย : 90644068

/

Inter Program : 96644068

Career Readiness Modules

Self-Employed

กลุ่มทักษะ

Language and Communication Skills

หน่วยกิต

3(3-0-6)

เนื้อหารายวิชา

ภาษาจีนพื้นฐานสำหรับการประกอบธุรกิจ กระบวนการคิดทางธุรกิจและการสื่อสาร การสร้างธุรกิจผ่านเว็บไซต์อีคอมเมิร์ชเพื่อการประกอบการ กระแสและทิศทางของธุรกิจออนไลน์ ข้อควรรู้ในการประกอบธุรกิจของประเทศที่ใช้ภาษาจีน

Essential Chinese for business; business thinking and communication; entrepreneurship via e-commerce websites; online business trends and directions; necessity insight for enterprising in Chinese-speaking countries.

Skills
9. Communication
10. Entrepreneurship & Startup
11. Digital quotient literacy & Digital media Production
Course Syllabus
Gallery / Video