รายละเอียดวิชา

90644048

/

96644048

LANGUAGE IN THAI SOCIETY

ภาษาในสังคมไทย

หลักสูตรไทย : 90644048

/

Inter Program : 96644048

Career Readiness Modules

กลุ่มทักษะ

Language and Communication Skills

หน่วยกิต

3(3-0-6)

เนื้อหารายวิชา

ศึกษาโครงสร้างของภาษาที่ใช้ในสังคมไทย โครงสร้างของสังคมไทยความสัมพันธ์ของภาษากับสังคม การเปลี่ยนแปลงของภาษาอันเนื่องมาจากสภาพของสังคมและภูมิศาสตร์ การพัฒนาภาษากับการพัฒนาประเทศ ได้แก่ บ้านพักอาศัย วัด และวัง การเกิดการพัฒนาของชุมชนและเมืองโบราณ

Study structure of language used in Thai society, structure of Thai society, relationship between language and society; language change caused by social and geographical factors; language development and the development of the nation.

Skills
3. Creativity
4. Interpersonal Skills
6. Active Learning & Learning Strategies
9. Communication
Course Syllabus
Gallery / Video