รายละเอียดวิชา

90644043

/

96644043

PUBLIC SPEAKING

การพูดในที่สาธารณะ

หลักสูตรไทย : 90644043

/

Inter Program : 96644043

Career Readiness Modules

กลุ่มทักษะ

Language and Communication Skills

หน่วยกิต

3(3-0-6)

เนื้อหารายวิชา

เรียนรู้และฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะ โดยศึกษาเทคนิคการลดความวิตกกังวล และการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์เพื่อส่งเสริมการนำเสนอ โดยนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะในการนำเสนอในที่สาธารณะได้อย่างหลากหลายสถานการณ์

Study the introduction to practice public speaking, including techniques to lessen speaker anxiety, and the use of visual aids to enhance speaker presentations to develop and strengthen skills in preparing and presenting public oral presentations in a variety of situations.

Skills
6. Active Learning & Learning Strategies
7. Resilience, Stress tolerance & Flexibility
8. Leadership & Social Influence
9. Communication
Course Syllabus
Gallery / Video