รายละเอียดวิชา

90644042

/

96644042

PROFESSIONAL COMMUNICATION AND PRESENTATION

การสื่อสารและการนำเสนออย่างมืออาชีพ

หลักสูตรไทย : 90644042

/

Inter Program : 96644042

Career Readiness Modules

Self-Employed

กลุ่มทักษะ

Language and Communication Skills

หน่วยกิต

3(3-0-6)

เนื้อหารายวิชา

ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินสถานการณ์เพื่อกลั่นกรอง ให้ได้ประเด็นที่ต้องการนำเสนอ การเลือกใช้สื่อ วิธี และเทคนิคในการนำเสนอ การเลือกใช้ภาษา ถ้อยคำ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับบริบทต่างๆ

Develop media literacy skills. Learn to analyze and evaluate situations, and screen contents to get key points for presentation. Learn to select proper media for presentation. Learn proper verbal language and body language for each different context.

Skills
1. Analytical & Critical Thinking
2. Complex problem Solving
3. Creativity
6. Active Learning & Learning Strategies
9. Communication
11. Digital quotient literacy & Digital media Production
Course Syllabus
Gallery / Video