General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

Office of General Education, KMITL

GenEd

รายละเอียดวิชา

90644040

/

96644040

COMMUNICATION SKILLS THROUGH DRAMA

ทักษะการสื่อสารผ่านละคร

หลักสูตรไทย : 90644040

/

Inter Program : 96644040

Career Readiness Modules

กลุ่มทักษะ

Language and Communication Skills

หน่วยกิต

3(3-0-6)

เนื้อหารายวิชา

ฝึกทักษะการสื่อสารผ่านละคร ศึกษาการพัฒนาคำศัพท์พื้นฐานในการแสดงด้วยเทคนิคต่างๆ การเปล่งเสียงของนักแสดง จินตนาการ การจัดระเบียบร่างกาย การทำงานร่วมกับผู้อื่นในการสร้างตัวละคร บทบาท และสถานการณ์สมมติ ""ละคร"" สามารถนำมาใช้เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ (active learning) ผ่านการฝึกปฏิบัติ และพัฒนาการของตัวละคร ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีทักษะการพูด และการสื่อสารที่ดี

Practice communication skills through drama by developing a basic acting vocabulary by exploring techniques in enhancing your actor’s voice, imagination and physicality, working with others in the creation of character, situation an role.

Skills
1. Analytical & Critical Thinking
3. Creativity
9. Communication
Course Syllabus
Gallery / Video