รายละเอียดวิชา

90644033

/

96644033

WRITING AND SPEAKING IN THE PROFESSIONS

การเขียนและการพูดในงานอาชีพ

หลักสูตรไทย : 90644033

/

Inter Program : 96644033

Career Readiness Modules

กลุ่มทักษะ

Language and Communication Skills

หน่วยกิต

3(3-0-6)

เนื้อหารายวิชา

พัฒนาทักษะการเขียนและการพูดเกี่ยวกับสาขางานอาชีพ เช่น การเขียนจดหมายธุรกิจ โทรสารบันทึกข้อความ จดหมายไม่เป็นทางการ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ คู่มือ หรือรายงานประจำวัน การมีส่วนร่วมในการประชุม การนำเสนอผลงาน และการใช้ภาษาอังกฤษในปริบทของการทำงาน

Improve writing and speaking skills related to areas of professional activities such as writing business letters, faxes, memos, informal letters, emails, technical manuals, or routine reports; participating in a meeting; giving a presentation; and using English in professional settings.

Skills
5. Integrity & Perseverance
6. Active Learning & Learning Strategies
8. Leadership & Social Influence
9. Communication
Course Syllabus
Gallery / Video