รายละเอียดวิชา

90644012

/

96644012

ENGLISH FOR COMMUNICATION

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตรไทย : 90644012

/

Inter Program : 96644012

Career Readiness Modules

Self-Employed

กลุ่มทักษะ

Language and Communication Skills

หน่วยกิต

3(3-0-6)

เนื้อหารายวิชา

ฝึกฟัง พูด อ่านและเขียน ภาษาอังกฤษ ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การทักทาย การนัดหมาย การสนทนาในชีวิตประจำวัน การเจรจาต่อรอง การนำเสนองาน การแสดงความคิดเห็น การอ่านจับใจความสำคัญจากสื่อต่างๆ การเขียนเพื่อการสื่อสารในรูปแบบอีเมล์

Practice listening, speaking, reading and writing in communicative contexts such as greeting, making appointments, communicating in daily life situations, negotiating, presenting work-related assignments and ideas, reading for main ideas from different rhetorical patterns, and writing emails.

Skills
6. Active Learning & Learning Strategies
9. Communication
Course Syllabus
Gallery / Video