รายละเอียดวิชา

90644011

/

96644011

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

หลักสูตรไทย : 90644011

/

Inter Program : 96644011

Career Readiness Modules

กลุ่มทักษะ

Language and Communication Skills

หน่วยกิต

3(3-0-6)

เนื้อหารายวิชา

พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการเรียนเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของตนเอง โดยเน้นการฟังบรรยาย การมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม การนำเสนอผลงาน การอ่านและเขียนข้อเขียนเชิงวิชาการ

Develop language and study skills in English for academic purposes related to personal interests, focusing on listening to lectures, participating in group discussions, giving oral presentations, reading and writing academic texts.

Skills
6. Active Learning & Learning Strategies
8. Leadership & Social Influence
9. Communication
Course Syllabus
Gallery / Video