รายละเอียดวิชา

90643040

/

96643040

LEADERSHIP AS A COACH

ผู้นำในฐานะโค้ช

หลักสูตรไทย : 90643040

/

Inter Program : 96643040

Career Readiness Modules

Employee, Business Owner

กลุ่มทักษะ

Management and Leadership Skills

หน่วยกิต

3(3-0-6)

เนื้อหารายวิชา

นิยามของโค้ช บทบาทของโค้ช ความแตกต่างระหว่างโค้ชกับผู้สอน การกำหนดเป้าหมาย การรับฟังอย่างตั้งใจ การใช้คำถามที่ทรงพลัง การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก เครื่องมือของการโค้ช การพัฒนาทีมงานด้วยการโค้ช

Definition of coach; role of coach; differences between coach and instructor; goal setting; deep listening; asking powerful questions; providing positive feedback; coaching tools; team development through coaching.

Skills
4. Interpersonal Skills
8. Leadership & Social Influence
9. Communication
10. Entrepreneurship & Startup
Course Syllabus
Gallery / Video