รายละเอียดวิชา

90643035

/

96643035

KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR INNOVATION DEVELOPMENT

การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานวัตกรรม

หลักสูตรไทย : 90643035

/

Inter Program : 96643035

Career Readiness Modules

กลุ่มทักษะ

Management and Leadership Skills

หน่วยกิต

เนื้อหารายวิชา

เรียนรู้ความหมายและบทบาทของการจัดการความรู้ในการพัฒนานวัตกรรม กระบวนการจัดการความรู้ รูปแบบการจัดการความรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ การประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในบริบทต่างๆ หลักการของอภิมหาข้อมูล แนวคิดและประเภทของนวัตกรรมกระบวนการพัฒนานวัตกรรม และความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้ นวัตกรรม และ การจัดการอภิมหาข้อมูล

Learn definitions and role of knowledge management in innovation development,knowledge management processes, knowledge management models, tools for knowledge management, the factors impacting on knowledge management, application of knowledge management in various contexts, principles of big data, concepts and types of innovation, innovation development process, and the relationship of knowledge management with innovation and big data management.

Skills
1. Analytical & Critical Thinking
4. Interpersonal Skills
6. Active Learning & Learning Strategies
11. Digital quotient literacy & Digital media Production
Course Syllabus
Gallery / Video