รายละเอียดวิชา

90643016

/

96643016

FUN WITH ONLINE BUSINESS

สนุกกับธุรกิจออนไลน์

หลักสูตรไทย : 90643016

/

Inter Program : 96643016

Career Readiness Modules

Self-Employed, Business Owner

กลุ่มทักษะ

Management and Leadership Skills

หน่วยกิต

3(3-0-6)

เนื้อหารายวิชา

ศึกษาธุรกิจออนไลน์เบื้องต้น โอกาสในการทำธุรกิจออนไลน์ รูปแบบการสร้างรายได้ออนไลน์ การตลาดออนไลน์ การประมูลออนไลน์ กฎหมายและจริยธรรมกับการค้าออนไลน์ การสร้างธุรกิจออนไลน์ด้วยตนเอง

Study a basic of online based business and format of income channels in online market, including online auctions, ethics and law regarding to online transactions.

Skills
3. Creativity
6. Active Learning & Learning Strategies
10. Entrepreneurship & Startup
11. Digital quotient literacy & Digital media Production
Course Syllabus
Gallery / Video