รายละเอียดวิชา

90643004

/

96643004

POSITIVE POWER LEADER

ผู้นำพลังบวก

หลักสูตรไทย : 90643004

/

Inter Program : 96643004

Career Readiness Modules

กลุ่มทักษะ

Management and Leadership Skills

หน่วยกิต

3(3-0-6)

เนื้อหารายวิชา

หลักการสำคัญของการเป็น “ผู้นำพลังเชิงบวก” การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ การสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงานให้ทีมงาน จิตวิทยาการบริหารและจูงใจ

Study and practice the principle of being a positive leader, developing the leadership, building the positive attitude for teamworking, psychology in management and persuasion.

Skills
3. Creativity
4. Interpersonal Skills
7. Resilience, Stress tolerance & Flexibility
8. Leadership & Social Influence
9. Communication
Course Syllabus
Gallery / Video