รายละเอียดวิชา

90643003

/

96643003

PRACTICE UNDER MANAGEMENT SKILLS 3

ปฏิบัติงานตามทักษะด้านการจัดการ 3

หลักสูตรไทย : 90643003

/

Inter Program : 96643003

Career Readiness Modules

กลุ่มทักษะ

Management and Leadership Skills

หน่วยกิต

3(0-6-3)

เนื้อหารายวิชา

เป็นการปฏิบัติงาน หรือการฝึกงาน หรือการฝึกอบรม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่สื่อให้เห็นถึงการดำเนินการที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการโดยมีเวลาดำเนินการไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง

This course provide practice for working or industrial training or training or other related activities which reflect development of the management skills at least 45 hours.

Skills
1. Analytical & Critical Thinking
Course Syllabus
Gallery / Video