รายละเอียดวิชา

90642195

/

96642195

BRIDGE

บริดจ์

หลักสูตรไทย : 90642195

/

Inter Program : 96642195

Career Readiness Modules

กลุ่มทักษะ

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3(2-2-5)

เนื้อหารายวิชา

ศึกษาหลักการ กฎ กติกา มารยาท ของการเล่นบริดจ์ ฝึกฝนทักษะ และเรียนรู้เทคนิคเพื่อการแข่งขัน

Study principles, rules and proper manners of bridge players and practice techniques and skills in competitions.

Skills
4. Interpersonal Skills
6. Active Learning & Learning Strategies
7. Resilience, Stress tolerance & Flexibility
Course Syllabus
Gallery / Video