รายละเอียดวิชา

90642167

/

96642167

SLICE OF LIFE

จังหวะชีวิต

หลักสูตรไทย : 90642167

/

Inter Program : 96642167

Career Readiness Modules

กลุ่มทักษะ

Personal and Professional Skills

หน่วยกิต

3(3-0-6)

เนื้อหารายวิชา

ศึกษาแนวคิด และ การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย เพื่อให้เตรียมความพร้อมรับมือต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา ตั้งแต่วัยรุ่น วัยรัก วัยทำงาน สร้างครอบครัว เลี้ยงดูบุตร ดูแลผู้สุงอายุในครอบครัว วัยทอง วัยเกษียณ เพื่อสร้างความเข้าใจภายในครอบครัว และสังคมที่เต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลาย

Study the concepts and the ways of both physical and mental bodies of people in each period of lifetime in order to prepare the challenges and problems from teenage, working, family building, child raising, retirement to have understanding among family members and social diversity.

Skills
1. Analytical & Critical Thinking
2. Complex problem Solving
3. Creativity
4. Interpersonal Skills
5. Integrity & Perseverance
6. Active Learning & Learning Strategies
11. Digital quotient literacy & Digital media Production
Course Syllabus
Gallery / Video